DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 
 
01.10.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe göre Dernekler Yönetmeliğinin 83. maddesi değişmiştir. 
 
  Dernekler Yönetmeliğinin 83. maddesine ek “(8) Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.
 
Buna göre; bu tarihten sonra üye kayıt defterinde üye yapılan üyelerin tamamı ile yeni üye yapılacak dernek üyelerin tamamı ve üyelikten çıkan, çıkarılan üyelerin bilgileri beyanname dönemini beklemeksizin 1 ay içinde DERBİS’e (Dernek, Bilgi, Sistemi) girilmesi zorunlu hale gelmiştir.
 
Dernek başkanı ya da sorumlu kişilerin, bahse konu işlemlerin aksaklığına mahal vermeden DERBİS’e girişi yapılmamış üyeler ile herhangi bir sebeple düşümü yapılan üyelerin bilgileri bir an evvel DERBİS’e girmeleri,
  Önemle duyurulur.